دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۰ تهران

دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۰ تهران به شرح زیر می‌باشند:


۷۲-۱۶-۱۰۴۶ خیابان سبحانی، روبروی سی‌متری جی، پلاک ۳۵۵ ؛ ۰۲۱۵۵۷۱۲۷۸۱


۷۲-۱۶-۱۰۷۸ خیابان مالک اشتر، بین قصرالدشت و خوش، پلاک ۷۶۳ ؛ ۰۲۱۶۶۸۳۶۵۰۰


۷۲-۱۶-۱۰۹۰ خیابان امام خمینی، نرسیده به کارون، پلاک ۷۰۵، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۶۶۳۵۱۵۹۱


۷۲-۱۶-۱۱۰۵ انتهای جیحون، خیابان حسام الدین، بعد از مسجد حجت پلاک ۳۰۴ ؛ ۰۲۱۵۵۱۳۳۳۰۱


۷۲-۱۶-۱۱۱۹ انتهای خیابان جیحون، خیابان حسین رنجبر، نبش چهارراه گلستانی، ۲۲ ؛ ۰۲۱۵۵۷۸۹۲۲۰


۷۲-۱۶-۱۲۱۲ جیحون، بعد از مرتضوی، پلاک ۱۳۹، طبقه اول، واحد ۱ ؛ ۰۲۱۶۶۸۵۹۱۹۶


۷۲-۱۶-۱۳۸۸ خیابان نواب، نبش خمسه، مجتمع تجاری سیمرغ، واحد ۴۳ ؛ ۰۲۱۶۶۳۸۸۹۲۴


۷۲-۱۶-۱۴۹۳ خیابان هاشمی، نرسیده به رودکی، نبش کوچه رضازاده، پلاک ۲ ؛ ۰۲۱۶۶۸۴۹۵۱۳


۷۲-۱۶-۱۵۴۰ خیابان امام خمینی، تقاطع خیابان کارون، پلاک ۱۰۴۴ ؛ ۰۲۱۶۶۱۹۰۸۲۱


۷۲-۱۶-۱۵۵۵ خیابان آذربایجان، نبش رودکی، پلاک ۶۶۰ ؛ ۰۲۱۶۶۳۶۵۵۲۸


۷۲-۱۶-۱۵۹۰ خیابان آزادی، خیابان کارون، بعد از مرتضوی، نبش کوچه شهید ناصر آرش، پلاک ۱۸۵، طبقه اول ؛ ۰۲۱۶۶۱۷۸۱۲۴


۷۲-۱۶-۱۶۳۷ خیابان آزادی، یادگار امام جنوبی، خیابان اکبرآباد شرقی، پلاک ۲۸، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۲۹


۷۲-۱۶-۱۶۴۷ خیابان رودکی، نرسیده به خیابان مرتضوی، روبروی سازمان تامین اجتماعی، پلاک ۱۳۱ ؛ ۰۲۱۶۶۳۶۱۰۰۱


۷۲-۱۶-۱۷۷۰ خیابان رودکی، نرسیده به خیابان هاشمی، نبش کوچه پریچهر، پلاک ۲۱، واحد ۲ ؛ ۰۲۱۶۰۹۰۲۶۰۵


۷۲-۱۶-۱۸۶۳ خیابان مالک اشتر، بعد از خیابان دستغیب، پلاک ۶۶ ؛ ۰۲۱۶۶۳۷۸۵۸۲


۷۲-۱۶-۱۸۶۸ خیابان آزادی، خیابان جیحون، نرسیده به هاشمی، پلاک ۶۲۵، طبقه زیر همکف ؛ ۰۲۱۶۶۶۷۷۸۶۲


۷۲-۱۶-۱۹۹۷ خیابان آزادی، بعد از جیحون، نرسیده به آذربایجان، پلاک ۳۶۶، طبقه اول ؛ ۰۲۱۶۶۰۴۵۵۶۲


۷۲-۱۶-۲۰۳۴ خیابان امام خمینی، بین رودکی و نواب، پلاک ۶۸۴، طبقه ۲ ؛ ۰۲۱۶۶۳۶۸۳۹۹


۷۲-۱۶-۲۱۱۴ خیابان قصرالدشت، بین طوس و دامپزشکی، پلاک ۶۷۹ ؛ ۰۲۱۶۶۳۷۹۵۱۸


۷۲-۱۶-۲۱۳۳ بزرگراه نواب، بین پل امام خمینی و چهارراه رودکی، پلاک۴۴۷، طبقه ۳، واحد ۳ ؛ ۰۲۱۶۶۸۵۶۹۲۱


۷۲-۱۶-۲۱۵۰ خیابان قزوین، نبش خیابان اسکندر طالبی، پلاک ۴، طبقه ۱، واحد ۲ ؛ ۰۲۱۵۶۰۷۸۱۹۵


۷۲-۱۶-۲۱۶۰ خیابان مالک اشتر، نرسیده به قصرالدشت، پلاک ۶۴۵ ؛ ۰۲۱۶۶۱۹۲۳۰۱


۷۲-۱۶-۲۱۷۲ خیابان هاشمی، نبش خیابان خوش، پلاک ۵۴۹ ؛ ۰۲۱۶۶۳۶۹۰۹۳


۷۲-۱۶-۲۱۸۱ خیابان کمیل، نرسیده به شاه محمدی، نبش کوچه جعفری، پلاک ۷۵۴ ؛ ۰۲۱۶۶۰۲۹۰۷۹


۷۲-۱۶-۲۱۹۳ ضلع جنوب خیابان آزادی، نرسیده به خوش، پلاک ۲۴۸، واحد ۴ ؛ ۰۲۱۶۶۳۷۷۴۰۸


۷۲-۱۶-۲۲۴۴ خیابان هاشمی، بین یادگار امام و جیحون، پلاک ۶۴۷، ساختمان پزشکان هاشمی، طبقه همکف، واحد ۱ ؛ ۰۲۱۶۶۳۷۰۲۸۷


دفاتر پیشخوان دولت سایر مناطق تهران