نقشه ترافیک لحظه ای تهران

مسیرهای با رنگ سبز نشان دهنده ی ترافیک سبک و روان هستند. با افزایش شدت ترافیک مسیرها به ترتیب با رنگ های نارنجی، قرمز و قرمز پررنگ نمایش داده می شوند.