اسکیپ روم | اتاق فرار (نجات شهر) | خیابان مصطفی خمینی