کلینیک تخصصی کودکان پگاه | شبانه روزی | خیابان خواجه عبدالله انصاری