دفتر خدمات الکترونیک شهر | کد ۱۲۰۵ | خیابان فردوسی