دبیرستان فرزندان ایران زمین | دوره اول | سعادت آباد