دبیرستان نمونه دولتی امام موسی صدر | خیابان ولیعصر