پیش دبستان و دبستان سلام ۲۲ (شهدای خلیج فارس) | شهرک گلستان