مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ایران خودرو (نمایندگی ۵۰۶۲) | جاده قدیم کرج