مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک ابوذر | جاده قدیم کرج