مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک دماوند | خیابان دماوند