مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک شهید چمران | بزرگراه رجایی