مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروی بیهقی | میدان آرژانتین