مرکز شماره دو آموزش فنی و حرفه‌ای (برادران) | بزرگراه بعثت